Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den

10/4-2018 på Færgekroen.

Fremmødt: 11 medlemmer.

Formanden, Bent Rytter, bød de fremmødte velkommen.


Pkt. 1:  Valg af dirigent.

           Bestyrelsen foreslog Kaj Larsen, der blev enstemmigt valgt.  

          

           Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt          

           indkaldt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtig efter de nye     

           vedtægtsregler.


Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning.

            Formanden aflagde beretning som beskrevet i Bilag I.            Dyrene har det godt og trives. Dog har der været et par trælse oplevelser,

            idet 2 af dyrene er døde p.g.a. henkastet plastikaffald med brødrester,  

            som dyrene har spist og fået forstoppelse. En af Sikahjortene døde for

            nylig meget afmagret. Det viste, at der var en plasticpose i spiserøret.

            Vi må opfordre besøgende til rydde op efter sig.


            Vor hjemmeside har nu haft 9.147 besøgende siden start for 2 år siden, så

            der er absolut interesse for dyrehavens ve og vel.     

                      

            Udskiftningen med et nyt bjælkehus er ved at tage form. Når vi får

            tegning og sidste tilbud, går vi i gang med tilladelser og skaffe penge til

            projektet, der forventes at løbe op i ca. kr. 450.000.    

                        

            Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Pkt. 3:  Aflæggelse af regnskab.

            Poul Dausel fremlagde regnskabet for 2017, der viser et overskud

            på kr. 8.030. Den våde sommer har sparret på gødningsudgifterne,

            ligesom ingen hærværk i løbet af året luner i kassen.

             Overskuddet henlægges i brug ved opførelsen af det nye blokhus


            Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

                              

Pkt. 4:  Rettidigt indkomne forslag.

            Der var ikke indkommet forslag.


Pkt. 5:  Fastsættelse af kontingent.

            Standardkontingentet holdes uændret til kr. 100 og

            familiekontingent kr. 150. Virksomheder betaler kr. 300.


Pkt. 6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

            På valg: Bent Rytter og Poul Dausel

             Begge blev genvalgt.

                                             

            Bestyrelsen består herefter af:


            Bent Rytter formand

            Poul Dausel kasserer

            Poul Grønhøj

            Mads Villadsen og

            Simon Bundgaard.

Pkt. 7:  Valg af bestyrelsessuppleanter.

            Thomas Mikkelsen og Jørgen Ivan Jensen blev genvalgt.


Pkt. 8:  Valg af revisorer og suppleant.

            Lis Hald blev genvalgt og Jørgen Schmidt blev nyvalgt, idet

            Poul Knudsgaard efter mange års virke som revisor ønskede at stoppe.


            Fra bestyrelsen blev udtrykt stor tak til Poul Knudsgaard.

            Niels Kristensen blev nyvalgt til revisorsuppleanter.               


Pkt. 9:  Eventuelt.

               Bent Rytter fortalte lidt om projektet og genvordighederne

               med opførelsen af et nyt bjælkehus til erstatning for det gamle,

               34 årige bjælkehus.

            

  Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

  Bent Rytter takkede dirigenten for veludført dirigenthverv

  ref. Poul Dausel