Generalforsamling og referater
Referat af ordinær generalforsamling onsdag den

5/4-2017 på Færgekroen.


Fremmødt: 8 medlemmer.

Formanden, Bent Rytter, bød de fremmødte velkommen.


Pkt. 1:  Valg af dirigent.

           Bestyrelsen foreslog Kaj Larsen, der blev enstemmigt valgt.  

          

           Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt          

           indkaldt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtig efter de nye     

           vedtægtsregler.


Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning.

            Formanden aflagde beretning som beskrevet i Bilag I.


            Dyrene har det godt og trives. Et usædvanligt tyveri i juli måned af

            alle vore dværggedekid vakte stor opsigt i det ganske land. Vi var så

            heldige, at en gedeavler i Galten gav os de dyr, som vi manglede. De

            nye geder tog vore besøgende så godt af, at de blev overfodret og

            fik så ondartet en mavepine, at vi måtte lave fodringsforbud.


            Vor hjemmeside har p.t. haft 5.575 besøgende, så der er absolut inter-

            esse for dyrehaven både fra nær og fjern.       

            

            Udskiftningen med et nyt bjælkehus arbejder vi fortsat på, men det er

            en langsommelig proces, hvor vi i første omgang skal have indhentet de

            nødvendige tilladelser, så tegningerne kan laves og tilbud indhentes, hvor-

            efter sponsorerne skal findes.

            

            Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Pkt. 3:  Aflæggelse af regnskab.

            Poul Dausel fremlagde regnskabet for 2016, der viser et overskud

            på kr. 11.332. Heraf er kr. 10.500 sponsorbidrag fra erhvervsliver og

            gaver fra private til det nye blokhus.  

    

            Foreningens formue er herefter på kr. +85.440 med dyrene værdisat

           til kr. 21.000. Kr. 40.000 af kassebeholdningen er reserveret til opfø-

           relsen af det nye bjælkehus.


            Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

                              

Pkt. 4:  Rettidigt indkomne forslag.

            Der var ikke indkommet forslag.


Pkt. 5:  Fastsættelse af kontingent.

            Standardkontingentet holdes uændret til kr. 100 og

            familiekontingent kr. 150. Virksomheder betaler  kr. 300.


Pkt. 6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

            På valg: Mads Villadsen, Poul Grønhøj og Søren Lindberg

                         Mads Villadsen og Poul Grønhøj blev begge genvalgt.


                         Da Søren Lindberg ikke ønskede genvalg, blev Simon

                         Bundgaard nyvalgt.

                    

            Bestyrelsen består herefter af:


            Bent Rytter formand

            Poul Dausel kasserer

            Poul Grønhøj

            Mads Villadsen og

            Simon Bundgaard.

Pkt. 7:  Valg af bestyrelsessuppleanter.

            Thomas Mikkelsen og Helge Hjelm Hansen blev genvalgt.


Pkt. 8:  Valg af revisorer og suppleant.

            Lis Hald  og Poul Knudsgaard blev genvalgt til revisorer.


            Helge Hjelm Hansen og Jørgen Ivan Jensen blev genvalgt

            til revisorsuppleanter.               


Pkt. 9:  Eventuelt.

            De røde låger ved indgangene til dyrehaven trænger til nye fjedre.

            Jørgen Schmidt lovede at tage sig af dette.

            Træer og buske langs hegnet rundt om dyrehaven vil blive beskåret

             her i foråret.  

  

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.


Bent Rytter takkede dirigenten for veludført dirigenthverv.
Kaj Larsen                        Poul Dausel

                                                dirigent                             referent